PROFESSOR OLAV RISTE OG VARSLENE FØR 9.APRIL

 

I Aftenposten 20. mai gir professor e.m. Olav Riste uttrykk for at han sterkt misliker at det finnes noen som tilkjennegir at de ikke kan dele professorens oppfatning om varslene før 9. april. Årsaken til at jeg har et annet syn enn professoren er at jeg finner det umulig å desavuere de opplysninger som så fremtredende personligheter som statsminister Johan Nygaardsvold, utenriksminister Trygve Lie og Kong Haakon har gitt. I Nygaardsvold-biografien "I Malstrømmen" skriver forfatteren Harald Berntsen s. 469 :

 

"Med sikkerhet kan det slås fat at han (Koht) lot være å opplyse regjeringen om en rekke meldinger som han i dagene 1.-8. april mottok fra de norske legasjoner i Berlin, København og London, og som signaliserte tyske flatebevegelser i retning Norge.

 

Forfatteren konstaterer på samme side :"Men overfor både Stortinget og Regjeringen tidde Koht."

 

Om konsekvensene av Kohts fortielser skriver Berntsen s. 470 :

"Mangelen på kjennskap til meldingene bidroftil at tidspunktet for det tyske angrepet kom uventet."

 

Side 572-73 i biografien gjengir Berntsen et brev av 17.04.41 fra Nygaardsvold i London til statsråd Frihagen i Stockholm. Etter at det var blitt klart for Nygaardsvold at det faktisk var kommet en rekke advarsler før 9. april og at Koht hadde fortiet

dette "ble jeg forferdet" står det i brevet. Videre skriver Nygaardsvold :

 

"Jeg tror ikke jeg har vært så nedfor siden 7. juni 1940. For hva skal jeg nå si? Ja, jeg får vel si, jovisst mottok vi advarsler , men dem trodde vi ikke noe på, - jo, vi mottok advarsler, både den 1ste, den 4de, to ganger den 5te, den 6te, den 7de og den 8de april. Men som sagt vi trodde ikke på noen av dem. Og så lot vi humla suse. Å, forstår du kjære Frihagen, hvor dette bærer hen ! For meg føles det iallfall som siste naglen     

 

I sin erindringsbok "Leve eller dø" kommer Trygve Lie inn på de mange alarmerende varsler som Koht mottok i de første april dager og som han unnlot å gjøre de andre regjeringsmedlemmer kjent med. "Når jeg tar for meg meldingene i tur og orden og leser dem i sammenheng, må disse få enhver til å bli betenkt.", skriver Lie side 273. Deretter bruker han en hel side for å kommentere de tallrike meldinger. Og så fortsetter Trygve Lie:

 

"Ingen av disse meldinger kom til oss i regjeringen, og samtlige regjerings­medlemmer - statsministeren og forsvarsministeren iberegnet - erklærte da de hadde fått dokumentene i mars, at de aldri hadde sett dem eller hørt tale om dem. Det samme sa Kongen da han fikk et sett av dokumentene."

 

I dagboksopptegnelse fra London 10.01.44 referer professor Frede Castberg fra en audiens hos Kongen.hvor bl.a. spørsmålet om varslene før 9. april ble drøftet. Castberg skriver :

 

"Kongen brukte det uttrykk at Koht hadde "stukket i lommen" de telegrammer han hadde fått før den 9. og som inneholdt varslene om tyskernes aksjon."

 

Når jeg tar i betraktning at Kong Haakon var en mann som var kjent for å ha særlig sans for ords valør, blir det umulig for meg å ignorere Kongens beskrivelse av utenriksminister Kohts forsømmelse.

 

John Sand

8643 Bjerka, 28. mai 2005